Pregătirea si instruirea in domeniul protectiei muncii sunt părti componente ale pregătirii profesionale si au ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate. Pregătirea generală în domeniul protectiei muncii se realizează în învătământul tehnic (preuniversitar si universitar), iar la nivelul persoanelor juridice sau fizice, prin instructajul de protectia muncii. invătământul de toate gradele, de stat si particular, va include in programa analitică cursuri speciale care să cuprindă cunostinte de protectia muncii, atat generale, cât si specifice profilului de învătământ. Instructajul de protectia muncii la nivelul persoanelor juridice si fizice cuprinde trei faze:
1.instructajul introductiv general;
2.instructajul la locul de muncă;
3.instructajul periodic.
INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL se face:
a) nou incadraților in muncă;
b) celor transferati de la o unitate la alta;
c) celor veniti in unitate ca detasati;
d) elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor pentru practica profesională
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de probă în vederea angajării.

Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activitățile specifice unității respective si principalele măsuri de protectia muncii care trebuie respectate în timpul lucrului.
Instructajul introductiv general se face în cadrul cabinetului de protectia muncii sau în alte spatii special amenajate de către persoane cu atribuții si responsabilități în domeniul protectiei muncii (ingineri, tehnicieni, maistrii etc.),imputernicite prin decizie de catre conducerea persoanei juridice. Instructajul introductiv general se face individual sau în grupuri de cel mult 20 persoane.
Durata instructajului introductiv general depinde de specificul activitătii, complexitatea proceselor tehnologice, de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregătire al nou-încadraților. Această durată va fi stabilită prin instructiuni proprii si nu va fi mai mică de opt ore. In cadrul instructajului introductiv general se vor expune, în principal, următoarele probleme:
a) riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională specifice unității;
b) legislatia de protectia muncii în vigoare;
c) consecintele posibile ale cunoasterii si nerespectării legislatiei de protectia muncii;
  Continutul instructajului introductiv general si programul de desfăsurare vor fi intocmite de către persoanele cu atributii în domeniu si aprobate de conducătorul unității. După terminarea perioadei de instructaj introductiv general, personalul instruit va fi supus verificării cunostintelor de protectia muncii pe bază de teste. Rezultatul verificării va fi consemnat în fisa de instructaj. Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate în instructajul introductiv general. INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCA se face după instructajul introductiv general si are ca scop prezentarea riscurilor si măsurilor de prevenire specifice locului de muncă unde a fost repartizată persoana respectivă. Instructajul la locul de muncă se face întregului personal prevăzut la instructajul introductiv general, precum si personalului transferat de la un loc de muncă la altul in cadrul aceleiasi unități, în grupe de maximum 30 persoane. Instructajul la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă respectiv. Durata instructajului la locul de muncă depinde de complexitatea utilajului sau locului de muncă la care se va lucra si nu va fi mai mică de opt ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de probă. Această durată se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier, secție, sector etc.), împreună cu seful compartimentului de protectia muncii. Instructajul la locul de muncă se predă pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii, precum si a instructiunilor proprii, elaborate pentru locul de muncă la care va lucra persoana respectivă. Instructajul la locul de muncă va cuprinde informatii privind:
a) riscurile de accidentare si îmbolnăvire profesională specifice locului de munca;
b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii;
Prezentarea problemelor mentionat se va face în baza unui material scris.
Instructajul la locul de muncă va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o desfăsoară. ADMITEREA DEFINITIVA LA LUCRU A PERSOANEI INSTRUITE se va face numai după ce seful ierarhic superior celui ce a făcut instructajul a verificat că persoana supusă instructajului si-a însusit cunostintele de protectia muncii. INSTRUCTAJUL PERIODIC se face întregului personal si are drept scop să aprofundeze normele de protectia muncii. Acest instructaj se va completa obligatoriu si cu demonstratii practice. Instructajul periodic se face de către conducătorul locului de muncă respectiv: inginer, tehnician, maistru, sef de echipă etc. Intervalul între două instructaje pentru lucrători va fi stabilit prin instructiuni proprii în functie de conditiile locului de muncă, dar nu va fi mai mare de sase luni. Pentru personalul tehnico-administrativ, intervalul între două instructaje periodice va fi de 12 luni. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat si în următoarele cazuri:
a) când un salariat a lipsit peste 30 de zile calendaristice din productie;
b) când s-a modificat procesul tehnologic ori s-au schimbat utilajele si sculele;
c) când au apărut modificări ale normelor de protectia muncii;
d) la reluarea activității după accident de muncă;
e) la executarea unor lucrări speciale;
Instructajul de protectia muncii (introductiv general, la locul de muncă si periodic) se va consemna în mod obligatoriu în fisa individuală de instructaj (vezi Tab. 2.A din Anexa de la sfârsitul manualului), stabilită conform modelului tipizat elaborat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii Completarea fisei de instructaj se face cu pastă sau cerneală si imediat după verificarea instructajului. După efectuarea instructajului la încadrarea in muncă (instructajul introductiv general si instructajul la locul de muncă) fisa de instructaj se semnează de cel care a fost instruit, de cel care a efectuat si verificat instructajul, confirmând, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta si-a însusit cunostintele necesare de protectia muncii. După efectuarea instructajului periodic, fisa de instructaj se semnează de cel instruit si de cel care a efectuat instructajul, confirmând, pe baza examinării persoanei respective, că aceasta si-a însusit materialul predat. Verificarea instructajului periodic se face prin sondaj de către seful ierarhic al celui care efectuează instructajul si de persoanele din conducerea unitătii, care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate, confirmând astfel că instructajul a fost făcut corespunzător.
Fisa de instructaj se întocmeste pentru personalul permanent, angajat cu conventii civile sau detasat, pentru lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri, si va fi păstrată de conducătorul procesului de muncă, respectiv de cel care are sarcina efectuării instructajului la locul de muncă. Pentru vizitatorii în grup se întocmesc FISE DE INSTRUCTAJ COLECTIV, conform modelului tipizat elaborat de Ministerul Muncii si Solidarității Sociale. Pentru personalul tehnico- ingineresc din institutii si institute de cercetări si proiectări, precum si pentru delegatii străine, este obligatorie prezenta unui însotitor din unitate, fără a se intocmi fisă de instructaj.
Persoanele juridice si fizice sunt obligate să asigure organizarea unei activităti permanente de propagandă în domeniul protectiei muncii, utilizând formele si mijloacele cu continut specific (filme, afise, pliante, cataloage, brosuri, cărti, informări, concursuri, simpozioane etc.). Centrul metodologic de organizare si realizare a instruirii si propagandei la nivelul persoanelor juridice este cabinetul de protectia muncii. Cabinetele de protectia muncii se vor organiza la nivelul tuturor persoanelor juridice cu cel putin 50 de salariati, inclusiv cu contract temporar de muncă.
Dotarea minimală a cabinetului de protectia muncii cu mobilier va include:
* pupitre de instruire (mese si scaune);
* birou instructor;
* tablă scolară;
* fiset;
* suport filmotecă;
* dulap-bibliotecă pentru materiale de instruire.
Dotarea minimală a cabinetului de protectia muncii cu mijloace audio vizuale va include:
* aparat proiectie filme;
* videocasetofon si televizor;
* retroproiector;
* diaproiector;
* magnetofon sau casetofon.
Materialele de instruire-testare si propagandă în domeniul protectiei muncii necesare cabinetului de protectia muncii sunt următoarele:
* manuale si cursuri de specialitate;
* teste de verificare a cunostintelor pe meserii sau activități;
* norme de securitate a muncii;
* standarde de securitate a muncii;
* cărti, brosuri, îndrumare, cataloage, pliante, reviste;
* filme de protectia muncii;
* casete video cu filme de protectia muncii;
* diapozitive;
* afise de protectia muncii;
* machete;
* mostre de echipamente individuale de protectie;
* mulaje;
* panouri grafice;
* fotomontaje etc.
      La anumite locuri de muncă, unde sunt conditii deosebite, instructajul se va efectua periodic, înainte de începerea lucrului. Este vorba de instructajul de atentionare zilnică, de 10-15 minute, în care se reamintesc principalele reguli de protectie a muncii ce trebuie respectate (de ex. instruirea mecanizatorilor ce participă la campania de recoltare).
      Pentru cresterea gradului de siguranță a circulatiei, se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a conducătorilor de autovehicule care nu sunt apti pentru a conduce si nu au permise corespunzătoare categoriei autovehiculului (fig. 1.2).

           Pregatirea si instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
    Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este parte componentă a pregătirii profesionale a acestora si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii si stingerii incendiilor la locul de muncă si, după caz, în incinta agentilor economici si a institutiilor în cauză.
  Categoriile de instructaje în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor la angajare si instruirea periodică sunt:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impu
e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
f) instructajul la conversia profesională;
g) instructajul pentru personalul în afara agentului economic sau al institutiei.
INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL vizează dobândirea de  cunostinte cu privire la:
a) sistemul de acte normative generale care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor si de acte normative specifice profilului agentului economic sau institutiei;
b) Modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor la b) nivelul agentului economic sau al institutiei;
c) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor;
d) mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, cu care sunt echipate constructiile si instalatiile tehnologic si modul de p utilizare a acestora;
e) modul de acțiune în cazul observării si anuntării unui incendiu;
f) actiunile ce trebuie intreprinse după perceperea incendiu.
La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:
a) nou-angajatii în muncă (pe bază de contract individual de muncă, convenție civilă etc.);
b) salariatii transferati d la o unitate la alta sau detasati la unitatea respectivă;
c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;
d) elevii scolilor profesionale, liceelor industriale si studentii aflati in practică de specialitate.
    In cazul unui număr mare de participanti, la această categorie de instructaj se vor constitui grupe a cel mult 20 de persoane.
     Durata instructajului introductiv general nu va fi mai mică de 8 ore.
     La terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunostintelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.
       Nu vor fi admise la locurile de muncă persoanele care nu si-au însusit nivelul minim de cunostinte prezentate în cadrul instructajului introductiv general.
       INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA se face după instructajul introductiv general, executându-se individual de către seful locului de muncă respectiv.
        La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreste asigure participantilor cunostinte referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice si clasele de periculozitate ale substantelor materialelor si produselor utilizate la locul de muncă;
b) cauzele potentiale si riscurile (pericolele) de incendiu si/sau explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, functionalitatea si modul de urmărire si interventie la instalatiile si sistemele de siguranță ale masinilor si utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor si avariilor tehnologice;
d) continutul instructiunilor de apărare împotriva incendiilor si al planurilor de interventie specifice;
e) descrierea, funcționarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor utilajelor, aparatelor dispozitivelor si mijloacelor de protectie împotriva incendiilor;
f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru preveni incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.
Durata instructajului nu va fi mai mică de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de probă.
Probleme prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă vor fi urmate în mod obligatoriu de demonstratii practice.
ADMITEREA DEFINITIVA LA LUCRU a persoanelor instruite se va face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.
INSTRUCTAJUL PERIODIC se execută cu toate categoriile de salariati si are o durată de cel putin două ore, având drept scop reimprospătarea, completarea si detalierea cunostintelor dobândite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de muncă. Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de patron.
Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariati, se structurează de regulă astfel:
a) actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
b) obligatiile generale si specifice care revin categoriilor de salariati;
c) riscul de incendiu, cauzele potentiale de incendiu prezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de procesele de muncă desfasurate, normele, regulile si măsurile de prevenire a acestora;
d) descrierea, functionarea, intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de protectie impotriva incendiilor, aflate în dotare;
e) actiunea salariatilor în cadrul echipelor de interventie (răspuns) in caz de incendiu la antrenamente si exercitii practice.
    Intervalul dintre două instructaje periodice se stabileste de către patron, tinând seama de următoarele: cel mult o lună (30 de zile) pentru personalul muncitor cu functii de executie sau operative:
1-3 luni pentru personalul care lucrează direct si nemijlocit la aparate masini, utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti cercetători si personalul din laboratoare;
3-6 luni pentru personalul TESA din sectiile si sectoarele de productie control tehnic, cercetare, proiectare, de întretinere si reparatii, investitii transporturi, precum si pentru cel care lucrează în institutii publice;
1-6 luni pentru personalul TESA care are atributii de organiza conducere si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau institutiei, precu pentru cel din structura autorităților publice locale si a administratiei publice centrale de specialitate si a institutiilor statului.
       Instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri:
a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă;
b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sa au fost introduse noi tehnologii;
c) la reluarea activității după producerea unui eveniment negativ (incendiu explozie, calamitate naturală, avarie);
d) când au apărut modificări ale legislatiei specifice domeniului apărări mpotriva incendiilor sau conexe acesteia.
Pe timpul desfăsurării instructajului periodic se va pune accent pe demonstratiile practice, salariatii fiind angrenati efectiv în executarea unor operatiuni specifice. Verificarea persoanelor instruite privind cunostintele insusite si deprinderile formate în timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor eliminarea deficientelor constate.
    Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de insusire si cunoastere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fisa individuală de instructaj.
Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de patron, astfel:
* pentru personalul muncitor, de către conducătorul locului de muncă respectiv;
* pentru incadrat pe functii tehnice si administrative din sectoarele de productie din compartimentele de cercetare, proiectare, intretinere, reparatii, controlul calității, aprovizionarea tehnico-materială si desfacere, de către sefii compartimentelor respective;
*pentru sefii de sectii, sectoare, compartimente si servicii functionale si sefii de departamente, de către conducătorul tehnic.
    Pentru agentii economici sau institutiile care au cel mult nouă salariati efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusivă a patronului.
     INSTRUCTAJUL PE SCHIMB se execută la intrarea în schimbul de lucru cu salariatii din locurile de muncă cu risc mare si foarte mare de incendiu nominalizate de patron. Durata acestui instructaj nu va depăsi 10-15 minute. Instructajul pe schimb se efectuează, de regulă, pentru atenționarea salariatilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli si măsuri de prevenire si stingere a incendiilor, care trebuie urmărite tinându-se seama de constatările din tura anterioară, precum si de operatiunile sau lucrările care se execută pe timpul schimbului respectiv. Instructajul pe schimb se efectuează de conducătorul locului de muncă, executia consemnându-se, sub semnătură, în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.  
      INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRARI PERICULOASE se execută înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot apărea situatii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor conditii potential explozive.
Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la:
a) lucrări de sudare;
b) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;
c) lucrări care pot provoca scântei mecanice;
d) lucrări care pot provoca scântei si arcuri electrice sau scurtcircuit;
e) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;
f) lucrări de curătare prin ardere utilaje aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
g) lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile;
h) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezghetări, decongelări, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.);
i) punerea ori repunerea în functie a instalatiilor si utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;
j) aplicarea unor materiale de protectie din care se pot degaja cu usurintă vapori si gaze inflamabile si/sau explozive;
k) curatarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.;
din recipiente sau instalatii care conțin substanțe
l) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care conțin substanțe periculoase.
       Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:
a) privind tehnologia de executie, de către conducătorul formatiei de lucru;
b) privind conditiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizatia) de executie a lucrării, registrul de tură sau în fisele individuale.      
       INSTRUCTAJUL LA CONVERSIA PROFESIONALA se desfasoară cu toate categoriile de salariati care au parcurs un astfel de curs de calificare recalificare, perfectionare si alte forme de pregătire profesională a somerilor, persoanelor care isi vor desfasura activitatea în cadrul altui agent economic sau al altei institutii.
INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA AGENTULUI ECONOMIC SAU A INSTITUTIEI se desfasoară cu persoanele care execut temporar diferite activități în locuri cu risc de incendiu si/sau de explozie din agentului economic sau a instituției respective, si anume:
a) personalul societăților comerciale de constructii si instalati;
b) personalul societăților comerciale (firmelor) de reparatii, revizii, intretinere service;
c) conducătorii auto si mijloacele pentru transportul materialelor periculoase si personalul apartinând căilor ferate;
d) personalul de pază apartinând altor societăți comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori în grup de minimum cinci persoane.
Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institut se efectuează, de regulă, de personalul tehnic cu atribuții in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, de seful serviciului de pompieri civili sau de conducătorul locului în care este prevăzut un asemenea instructaj.
Problematica instructajului constă în:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general;
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca;
c) prezentarea unei proceduri special întocmite prin care acestea sunt instruite sumar (maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte si sunt atentionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta agentului economic sau a institutiei.
      Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop care să conțină problematica prezentată, însotit de tabele cuprinzând numele, prenumele si semnătura persoanelor instruite.  
       Instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în FISA INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ PSI, registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale la instruire. Fisele individuale de instructaj PSI se întocmesc pentru toate persoanele angajate.
      După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fiselor individuale de instructaj PSI (vezi Tab. 2.B din Anexa de la sfârsitul manualului), înscrisul efectuându-se cu pastă sau cerneală. După completare, fisa individuală de instructaj PSI se semnează de către persoana instruită si de persoanele care au efectuat si au verificat instructajul. Prin semnătură persoana instruită demonstrează participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta si-a insusit cunostintele. Conducătorii locurilor de muncă vor păstra fisele individuale de instructaj PSI pentru personalul din subordine.
      Instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se realizează de către persoane competente.
       Baza materială si documentară necesară în vederea desfăsurării si erificării instructajelor va cuprinde:
a) legislatia specifică în vigoare;
b) manuale si cursuri de specialitate;
c) standarde;
d) carti, brosuri, îndrumătoare, cataloage, pliante, reviste;
e) filme, diapozitive;
f) afise, panouri grafice, fotomontaje;
g) machete, mostre de diapozitive si instalatii;
h) teste de verificare.
      Instruirea populatiei în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se face de către pompierii militari, în cooperare cu organele administratiei publice locale si cu sprijinul mijloacelor de comunicare în masă locale si centrale.
Informarea călătorilor asupra riscurilor, regulilor si măsurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor în mijloacele de transport public (metrou, auto, feroviar, aerian sau naval) se face prin grija personalului desemnat de patron. Pentru instruirea personalului în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor patronul poate incheia contracte ori conventii cu persoane fizice sau juridice care detin competenta necesară în vederea desfăsurării acestei activităti.
In indeplinirea obligatiilor sale, conducătorul unității organizează, după caz, compartimentul de protectia muncii, serviciul medical si comitetul de securitate si sănătate în muncă, acest lucru neabsolvindu-l de responsabilitate. Angajatii nu pot fi implicați în nici o situatie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea si sănătatea în muncă.  
       Compartimentele de protectia muncii vor dispune de spatii si dotări necesare bunei desfășurări a activității de instruire (aparatură, mobilier, materiale de instruire-testare, mijloace audiovizuale), grupate cabinetul de protectia muncii supravegherii medicale a conditiilor de muncă, a stării de sănătate a salariatilor, precum si pentru depistarea bolilor profesionale, cunoasterea si dispensarizarea bolilor legate de profesiune, acordarea ajutorului medical in caz de accidente sau imbolnaviri acute in timpul activitatii, in unitatile cu factori de risc profesional se organizeaza servicii medicale de intreprindere. Serviciile medicale de întreprindere vor asigura monitorizarea conditiilor de munca, in relatie cu starea de sănătate a salariatilor si cu deosebire a bolilor legate de profesiune în vederea recomandarii masurilor profilactice.
   Pentru a asigura participarea lucrătorilor la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul protectiei muncii, la nivelul persoanelor juridice si fizice cu un număr de salariati mai mare de 50 se va organiza comitetul de securitate si sănătate în muncă.
    Comitetul de securitate si sănătate în muncă se întrune cel putin o dată si ori de câte ori este nevoie in pe trimestru la initiativa conducătorului unități ramurile de activitate cu riscuri mari de accidentare si îmbolnăvire profesională.
    Conducătorul unitătii, cel putin o dată pe an, trebuie să prezinte comitetului raport la situatia securitatii de securitate si sănătate în muncă un scris cu privire sănătătii în muncă, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora în anul incheiat, precum si programul de protectia muncii pentru anul următor.
     Angajarea si repartizarea personalului pe locuri de muncă se vor face în functie de starea de sănătate si de aptitudinile fizice si psihice ale în raport cu particularitătile activitătii si cu conditiile de solicitantilor impuse de viitorul post de activitate. Orientarea si angajarea personalului în muncă se vor realiza prin examene medicale si psihologice efectuate conform reglementărilor Ministerului Sănătății si Familiei. Este interzisă angajarea sau schimbarea locului de muncă al salariatilor fără aviz medical. Examenul medical în vederea orientării si angajării în muncă, precum si controlul medical periodic au drept scop stabilirea stării de sănătate a solicitantilor, orientarea si îndrumarea acestora pe locuri de muncă si profesiuni in concordantă cu starea lor de sănătate, si luarea în evidentă a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.
Examenul medical în vederea angajării în muncă si orientării în profesiune se efectuează obligatoriu înainte de proba practică examen concurs sau termen de încercare următoarelor categorii de persoane:
a) celor care urmează să fie angajati in muncă si celor care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de sase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, si de un an în celelalte situatii;
b) ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor care urmează să fie instruiti pe meserii si profesiuni, precum si in cazul schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
c) celor care sunt transferati sau detasati in alte locuri de muncă sau alte activități, care pot fi ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerintele lega de ordin sanitar.
   Inceperea activității fără avizul medical favorabil este interzisă.
   Examenul medical în vederea orientării angajării în muncă constă din examinarea clinică a aparatelor si sistemelor organismului (respirator, cardiovascular, digestiv, renal, ORL, oftalmologic, osteoarticular, examenul neuropsihic si examenul dermato-veneric), examinarea radiologică pulmo- nară (RMF) si de laborator amen serologic pentru lues). La tinerii până la 24 ani se efectuează în plus IDR la tuberculoză.
Examinarea clinică a femeilor va urmări si precizarea stării fiziologice (graviditate alăptare), pentru stabilirea compatibilitătii cu locul de muncă solicitat.
Examenul medical în vederea orientării si angajării în muncă se face la solicitarea unităților, care au obligatia să precizeze în fisa medicală tip, cu care trimit solicitantul la unitatea sanitară, datele privind profesia si locul de muncă în care urmează să lucreze acesta, precum si o copie după carnetul de muncă.
Rezultatele examenelor medicale se consemnează în fisa medicală tip, iar concluziile si avizul medical final se transmit unității prin buletinul detasabil al fisei. Controlul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor salariatilor care lucrează în întreprinderi, precum si ucenicilor, practican tilor, elevilor si studentilor, astfel:
* celor care lucrează în conditii de expunere la factori nocivi profesionali, conform reglementărilor Ministerului Sănătății si Familiei;
* celor care desfasoară activități cu risc de transmitere a unor boli si care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de aprovizionare cu apă potabilă, colectivități de copii, unități sanitare si alte unități de interes public, conform reglementărilor Ministerului Sănătătii si Familiei;
* cei care lucrează în alte întreprinderi decât cele mentionate mai sus sunt controlati periodic prin examene medicale diferentiate în functie de vârstă, sex, stare de sănătate o dată la trei ani.

              Drepturile si obligatiile ale angajatorului si ale angajatului

In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, conducerea persoanei juridice (angajatorul), precum si persoana fizica (angajatul au urmatoarele obligatii:
* Să adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie solutii conforme normelor de protectia muncii, prin a căror aplicare a salariatilor si eliminate riscurile de accidentare si de îmbolnăvire profesional a altor persoane participante la procesul de muncă;
* Să solicite Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii autorizarea funcționării unității din punctul de vedere al protectiei muncii, să mențină conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si să ceară revizui acesteia in cazul modificării conditiilor initiale în care a fost emisă
* Să stabilească măsurile tehnice, sanitare si organizatorice de protectie a munc corespunzător conditiilor de muncă si factorilor de mediu specifici unității;
* Să stabilească pentru salariati si pentru ceilalti participanti la procesul de muncă atributiile si răspunderea ce le revin în domeniul protectiei muncii corespunzător functiilor exercitate;
* Să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a munci corespunzător conditiilor în care se desfasoară activitatea la locurile de muncă;
* Să asigure si să controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoasterea si aplicarea, către toti de salariatii si participantii la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilit precum si a prevederilor legale în domeniul protectiei munci;
* Să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educării salariatilor si participantilor la procesul de muncă: afise, pliante, filme diafilme si altele asemenea cu privire la protectia muncii;
* Să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum si asupra măsurilor de prevenire necesare;
* Să asigure, pe cheltuiala unității, instruirea testarea si perfectionarea profesională a persoanelor cu atribuții în domeniul protecției muncii;
* Să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor si a profesiilor prevăzute în normele de protectie a muncii;
* Să angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
* Să tină evidenta locurilor de muncă cu conditii deosebite: vătămătoare, grele periculoase, precum si a accidentelor de muncă, bolilor profesionale, accidente lor tehnice si avariilor;
* Să asigure functionarea permanentă si corectă a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalatiilor de captare retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate în desfasurarea procese lor tehnologice;
* Să prezinte documentele si să dea relatiile solicitate de inspectorii de protectie a muncii în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentelor de muncă;
* Să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de protectia muncii, cu prilejul controalelor si al cercetării accidentelor de muncă;
* Să desemneze, la solicitarea inspectorului de protectia muncii, pe salariatii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
* Să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afară de cazurile în care mentinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.
      Realizarea efectivă a acestor obligatii revine persoanelor cu atribuții în organizarea si conducerea procesului de muncă.
        Normele de protectie a muncii se aplică salariatilor, membrilor cooperatori persoanelor angajate cu conventii civile, cu exceptia celor care au drept obiect activități casnice, precum si ucenicilor, elevilor si studentilor în perioada efectuării practicii profesionale, care sunt obligatii:
* Să-si insusească si să respecte normele de protectie a muncii si măsurile de aplicare a acestora;
* Să desfasoare activitatea în asa fel, încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana proprie, cât si pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
* Să aducă la cunostinta conducătorului locului de muncă orice defectiune tehnică sau altă situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
* Să aducă la cunostinta conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite de persoana proprie si de alte persoane participante la procesul de munca;
* Să oprească lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă;
* Să utilizeze echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
* Să dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei muncii.
     Constitutia României reglementează dreptul salariatilor la protectia socială si sfera de actiune a măsurilor de protectie (art. 38, al. 2: ,,Salariatii au dreptul la protectia socială a muncii. Măsurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de muncă al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în conditii grele, precum si alte situatii specifice si al. 3: ,,Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult opt ore").
Acest articol din Constitutie consacră un drept fundamental cetățenesc, care exprimă într-o corelatie juridică necesară exigențele îmbinării libertății teanului cu economia de piață si cu caracterul social al statului. Această complexitate de factori si exigente explică formularea ,,munca si protectia socială a muncii", precum si dreptul la protectie socială.
        Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 60/1997, patronul (persoana fizică cu atributii de conduce angajează salariatii cu contract individual de muncă în numele persoanei juridic pe care o reprezintă) are următoarele obligatii:
* să stabilească, prin dispozitii scrise, responsabilitățile si modul de organiza privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori d câte ori apar modificări si să le aducă la cunostinta salariatilor, utilizatorilor a oricarei persoane interesate;
* să asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si să justifice autorităților competente că măsurile de apărare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;
* să obțină avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute de lege (conform Ordinului Ministrului de Interne nr. 685/4 august 1997);
* să întocmească si să actualizeze permanent lista cu substantele periculoase astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice formă cu clasificate mentiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscu rile pe care le prezintă pentru sănătate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
* să elaboreze instructiunile de apărare împotriva incendiilor si să stabilească sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă;
să verifice că atât salariatii, cât si persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc si respectă instructiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
* să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare si personalul necesar interventiei în caz de incendiu, precum si conditiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității si mărimea unitătii;
* să stabilească un număr de persoane cu atributii privind punerea în aplicare controlul si supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
* să asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea să fie operationale în orice moment;
* sa asigure si să pună în mod gratuit la dispozitia fortelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuală, substanțele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unității sale, precum si medicamentele si antidotul necesar acordării primului ajutor;
* să prevadă fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor si să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa